Algemene voorwaarden

'bloemenatelier Maureen'  is gevestigd in Assen en verkoopt door middel van de webwinkel www.Ateliershop.nl. 'bloemenatelier Maureen'  is ingeschreven bij de K.V.K. onder het nummer: 04044745 

Algemeen 
Wanneer u een bestelling doet via de webwinkel www.Ateliershop.nl geeft U te kennen dat U met alle genoemde voorwaarden akkoord gaat. 'bloemenatelier Maureen'  heeft het recht haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
Bij de koop van een product gaat de klant akkoord met de informatie en voorwaarden van 'bloemenatelier Maureen'  zoals beschreven hieronder en in de rest van de website: 
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 'bloemenatelier Maureen'  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen van 'bloemenatelier Maureen'  zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 'bloemenatelier Maureen'  behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de prijzen te wijzigen. 
Overeenkomst/Boeking 
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk toestemt met een aanbod van 'bloemenatelier Maureen' . De opdrachtgever ontvangt van 'bloemenatelier Maureen'  een e-mail met daarin de bevestiging van de bestelling. 

Tel - en taalfouten
Aan tel- en taalfouten kunnen geen rechten worden verleend.

Prijzen 
Alle door 'bloemenatelier Maureen'  vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

Betaling 
Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het per e-mail verstuurde factuurbedrag plaats, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Dit bedrag dient betaald te worden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan. Zodra de betaling binnen is, zal het product binnen 10 dagen verstuurd worden, tenzij anders overeengekomen. 
Als de opdrachtgever niet betaald, zal zij ook geen product toegestuurd krijgen. 

Annulering door 'bloemenatelier Maureen'  
'bloemenatelier Maureen'  heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. 
'bloemenatelier Maureen'  heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan. 

Levering
Indien er een product door de klant wordt besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, zal dit per e-mail vermeld worden aan de klant. 

Ruilen/Retour
Wanneer u niet tevreden bent met een bepaald product, kunt u het binnen 7 dagen na ontvangst, in de oorspronkelijke verpakking retourneren. Graag retourneren met bijgevoegde brief waarop staat waarom het niet aan uw eisen voldoet. De verzendkosten van de retourkosten zijn dan wel voor uw rekening.
Als er iets mis is aan het product, graag contact opnemen alvorens het terug te sturen. Het onverschuldigde bedrag (inclusief verzend- en retourkosten) zal dan binnen 5 dagen na ontvangst van het beschadigde artikel aan u worden teruggeboekt.

Overmacht 
In geval van overmacht is 'bloemenatelier Maureen'  niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Eventuele schade 
- 'bloemenatelier Maureen'  stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan wel medeveroorzaakt door haar producten. 
- De sieraden en accessoires van 'bloemenatelier Maureen'  zijn niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar.
- Bloemenatelier Maureen'  stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik.
-  Bloemenatelier Maureen'  stelt zich dan ook niet aansprakelijk bij waterschade. 
- De potterie van 'bloemenatelier Maureen'  kunnen niet gegarandeerd waterdicht zijn. 'bloemenatelier Maureen'  stelt zich dan ook niet aansprakelijk bij eventuele vervolgschade van verzending van potterie.  Potterie is altijd verzenden op eigen risico.
Aansprakelijkheid
- 'bloemenatelier Maureen'  is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 'bloemenatelier Maureen' . 'bloemenatelier Maureen'  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
- Indien 'bloemenatelier Maureen' , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
- Het is mogelijk dat 'bloemenatelier Maureen'  op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 'bloemenatelier Maureen'  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
-'bloemenatelier Maureen'  is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens het transport. Wilt u het product aangetekend laten verzenden, dan kan dit tegen de daarvoor geldende TPG tarieven.

Intellectueel eigendom 
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de webwinkel berusten bij 'bloemenatelier Maureen'  of andere rechthebbenden. 
Het is verboden de producten van 'bloemenatelier Maureen'  te verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 'bloemenatelier Maureen'  of andere rechthebbenden.

 

Voor het maken van een afspraak voor rouwbloemwerk of overige bestellingen kunt u bellen naar tel:

0592-374119

Met vriendelijke groet,

Maureen Huizinga

 

Let op: bloemen die per pakketpost worden verzonden, komen uit ervaring helaas vaak niet goed aan. Dit wordt dan ook afgeraden om teleurstelling te voorkomen.

U kunt hier betalen met:

 

KVK: 04044745

Onze algemene voorwaarden, verzend- en retourbeleid vindt u hier.

 

 

© 2016 - 2023 Bloemenatelier Maureen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel